top of page

פסיקות בהליכי היטל השבחה 

ניתן ללחוץ על כל פסיקה כדי לצפות בה

פסיקות בנכסים אשר יוצגו על ידי משרדי

שומה מכרעת גוש 6670
חלקה 195 הפרסה 10 הרצליה

bottom of page