top of page

- התמחויות -

הכנת חוות דעת שמאית - התנגדות לתכנית בניין עיר

מתן יעוץ שמאי במקרים בהם מקודמת תב"ע אשר משנה את ייעוד האזור וזכויות הבנייה.

חשיבות עבודת השמאי במקרה כזה הינו שיקוף של זכויות בעלי הקרקע , בחינה האם התכנית מטיבה עם בעלי הזכויות.

במקרים בהם מופקדת תכנית עם טבלאות איחוד וחלוקה שלא בהסכמת בעלים תםקיד השמאי לבחון האם הוקצאו לבעלי הקרקע זכויות בהתאם לחלקם היחסי בתכנית, כחלק מהבחינה נבדקים טבלאות ההקצאה , המקדמים שהובאו על ידי שמאי התכנית , ערכי השווי ועוד נושאים שמאים , תכנונים ומשפטים בתכנית.

כיצד ניתן להגיש התנגדות לתכנית ומתי ?

חוק התכנון והבנייה התשכ"ה -1965 , מאפשר להתנגד לתכנית אשר הופקדה על ידי מוסד תכנון.

כאשר מוסד תכנון מקדם תכנית לשינוי יעוד מתפרסמת ההודעה בדבר הפקדת התכנית בעיתון.

תקופת ההפקדה נמשכת חודשיים ממועד הפרסום של ההודעה האחרונה בנדון, ובמהלכה רשאי כל אדם שהתוכנית עשויה להשפיע עליו להתנגד לה. התנגדות לתוכנית יש להגיש למוסד התכנון שידון בה.

את ההתנגדות המנומקת יש להגיש בכתב, להתנגדות יש לצרף תצהיר חתום בפני עורך דין. 

לפי חוק התכנון והבנייה, "כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי תכנית מתאר מחוזית או מקומית או מפורטת שהופקדו, רשאי להגיש התנגדות להן". 

ניתן לצרף להתנגדות נספחים שונים, כדי לחזק את הטענות הכלולות בה, למשל: חוות דעת של מומחים בנושאי תחבורה, סביבה או חברה, וכן חוות דעת של שמאי מקרקעין.

קיימת חשיבות בהגשת התנגדות מלווה בחוות דעת שמאית בעיקר כאשר מדובר בתכנית בהן ישנה חשיבות לבדיקת נושאים הכלכליים המושפעים מהתכנית , כגון : 

  • פגיעה בשווי המקרקעין – צמצום זכויות בנייה, שימור מבנים, מטרד סמוך המתוכנן וכוב.

  • טבלאות איחוד וחלוקה  - בחינת השווי הנכנס והשווי היוצא של בעלי הזכויות במקרקעין בתכנית בטבלאות איחוד וחלוקה.

  • ניתוח שמאי לזכויות בנייה.

  • מגבלות בנייה במסגרת התכנית המוצעת.

 

בתום תקופת ההפקדה עורך מוסד התכנון, שבסמכותו לאשר את התוכנית, דיון בהתנגדויות שהוגשו לה. לדיון מוזמנים המתנגדים, שמשמיעים את טענותיהם, וגם יזמי התכנית, שרשאים להגיב עליהן. בסמכותו של מוסד התכנון לדחות את כל ההתנגדויות, לקבלן במלואן ולסרב לאשר את התוכנית, או לקבלן באופן חלקי ולהורות על הכנסת שינויים בתוכנית.

bottom of page