top of page

הפחתת היטל השבחה

ז'נט אמיר מתמחה בניתוח שומות היטל השבחה והגשת עירעורים
לוועדת הערער לפיצויים והיטל השבחה

מהו היטל השבחה?

היטל השבחה הינו היטל המשולם על-ידי בעל נכס בעת מכירת נכס או בעת אישור בקשה להיתר בנייה (מימוש בהתאם להוראות החוק ). ההיטל משולם בגין עליית שווי הנכס עקב אישור התוכנית, מתן הקלות או התרת שימוש חורג.

 

מי קובע את היטל השבחה?

לאחר קבלת אישור של תכנית הבנייה או קבלת בקשה לקבלת אישור עירייה ( בעסקת מכר ), שולחת הוועדה המקומית שמאי מקרקעין מטעמה, אשר בוחן את עליית הערך של הנכס בהתאם לתכניות חדשות אשר אושרו בנכס מיום הרכישה ההסטורי של הנכס ועד ליום המימוש. השמאי עורך תחשיב ההשבחה לכל תכנית בנפרד. 

כיצד נקבע היטל השבחה?

השמאי מטעם הועדה המקומית בוחן את עלית השווי לכל תכנית שאושרה במקרקעין.

אם לדוגמא תכנית שאושרה בשנת 2000 מאפשרת תוספת בנייה של כ 30 מ"ר , השמאי שעורך את שומת ההשבחה יכפיל את השטח הנוסף  בשווי מ"ר מבונה באזור למועד בו אושרה התכנית.

ושווי למ"ר שווה בשנת 2000 בשכונה בה מצוי הנכס הינו  6,000 ש"ח , ההשבחה במקרה הזה תהיה המכפלה של 30 מ"ר כפול 6,000 ש"ח סה"כ 180,000 ש"ח , היטל ההשבחה הינו 50% דהיינו 90,000 ש"ח.

סכום היטל ההשבחה הנ"ל צמוד משנת 2000 למדד המחירים לצרכן או מדד תשומת הבנייה הנמוך מבינהם. 

אבל היטל השבחה איננו גזר דין חלוט וניתן לערער עליו ולעיתים אף להפחיתו ולבטלו.

ז'נט אמיר מתמחה בניתוח השומה והגשת ערעורים
לוועדת הערער לפיצויים והיטל השבחה

סיפור הצלחה בהפחתת היטל השבחה

איך ניתן לערער על היטל השבחה?
בפניה למועצת השמאים בבקשה למינוי שמאי מכריע וזאת תוך 45 ימים מיום שהתקבלה השומה אצל הנישום.
יו"ר מועצת השמאים ממנה שמאי מקרקעין  מתוך רשימת שמאים מכריעים אשר מונו על ידי שר המשפטים לשמש כשמאי מכריע.

ה

עוד פרטים על היטל ההשבחה ניתן למצוא בלינק הזה

 

אם גם אתם קיבלתם שומת היטל השבחה ואתם מעוניינים לנסות להפחיתה
צרו קשר איתי כאן!

 

לוגו ז'נט אמיר שמאית מקרקעין

תודה הטופס נשלח בהצלחה

מהו היטל השבחה
 

האם ניתן לדעת מהו גובה היטל ההשבחה הצפוי לפני מכירה או בניה?

bottom of page