ז'נט אמיר

שמאות מקרקעין

התמחויות

היטל השבחה

היטל השבחה הינו היטל המשולם לוועדה המקומית לפי סעיף 196 א' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965 ובהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, עבור עליית שווים של מקרקעין עקב אחד מאלה: אישור תכנית מתן הקלה התרת שימוש חורג. שיעור ההיטל : שיעור ההיטל הינו מחצית מסכום ההשבחה. מועד תשלום : מועד התשלום...

יסודות בהערכת נכסים

אומדן "שווי שוק" לעומת "מחיר" מנסה לקבוע את הערך האוביקטיבי של הנכס בשוק החופשי. התאם להגדרה בספרות האמריקאית "שווי שוק" הינו " הסכום בעל ההסתדרות הגבוהה ביותר בתאריך נתון, במזומן או במונחים אקוולנטים למזומן, אשר בו תמכנה זכויות בנכס מסויים, לאחר חשיפה סבירה בשוק...

השגה נכס רשות מקרקעי ישראל

מתקשר אשר קיבל שומה שנערכה על ידי שמאי מאגר מטעם רמ"י רשאי להגיש השגה שתידון בפני שמאי מחוזי באגף שומת מקרקעין. על החלטת השמאי המחוזי ב"השגה הראשונה" ניתן להשיג בשנית בפני ועדת ההשגות. המשיג יכול להיות החוכר או רמ"י. החלטה 1304 קובעת את ההליכים להגשת השגות עבור חוכרים מול רשות...

שומות לפי ס' 49 ז

עריכת אומדן לנכס אשר המחיר ששולם בגין העסקה משקף זכויות בנייה נוספות. בהתאם להוראות ס' 49 ז' לחוק מס שבח : 49ז.   (א)  (1)   במכירת דירת מגורים מזכה, שלדעת המנהל התמורה המשתלמת בעדה הושפעה מאפשרויות קיימות או צפויות לבניית שטח גדול יותר מהשטח הכולל הנמכר (להלן...

היטל השבחה תמ"א 38

סעיף 19 (10) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה קובע כי " השבחה במקרקעין בשל קבלת היתר לבנייה או להרחבה של דירת מגורים, שניתן מכוח תכנית כמפורט להלן: (א)        תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38);...

התנגדות לתכנית בניין עיר

חוק התכנון והבנייה התשכ"ה -1965, מאפשר להתנגד לתכנית אשר הופקדה על ידי מוסד תכנון. כאשר מוסד תכנון מקדם תכנית לשינוי יעוד מתפרסמת ההודעה בדבר הפקדת התכנית בעיתון. תקופת ההפקדה נמשכת חודשיים ממועד הפרסום של ההודעה האחרונה בנדון, ובמהלכה רשאי כל אדם שהתוכנית עשויה להשפיע עליו להתנגד לה. התנגדות...