ז'נט אמיר

שמאות מקרקעין

היטל השבחה תמ"א 38

סעיף 19 (10) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה קובע כי " השבחה במקרקעין בשל קבלת היתר לבנייה או להרחבה של דירת מגורים, שניתן מכוח תכנית כמפורט להלן:
(א)        תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38);
(ב)        תכנית מפורטת שהוכנה על פי הוראות תכנית המתאר הארצית האמורה בפסקת משנה (א) ושבין מטרותיה חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה; פטור לפי פסקת משנה זו יחול רק לגבי חלק מההשבחה שהיה פטור מתשלום היטל השבחה לו ניתן היתר לפי             תכנית המתאר הארצית האמורה בפסקת משנה (א);
(ג)         תכנית אחרת המאפשרת בניית חדר מגורים על גג המבנה; פטור לפי פסקת משנה זו יחול רק לגבי חדר מגורים כאמור הצמוד לדירה שתיווסף לפי התכניות האמורות בפסקאות משנה (א) או (ב) ונכלל בהיתר שניתן לצורך חיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה על פי הוראות תכניות אלה; שר הפנים רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע יישובים או אזורים, לפי אמות מידה שיקבע, שבהם לא יחולו הוראות פסקת משנה זו.
 
בהתאם לכך פטור היתר בנייה מכח תמ"א 38 על הרכיבים כדלהלן :
תוספת 2.5 קומות.
תוספת דירות בקומת קרקע- דירות גן.
תוספת 25 מ"ר לכל דירה  (כולל ממ"ד ובתנאי שנבנה ממ"ד ).      
על אף שתמ"א 38 פטרה מתשלום היטל השבחה קיימות רשויות מקומיות אשר גובות על רכיבים שונים בהיטל השבחה בגין היתרי בנייה שהוצאו מכח תמ"א 38 , להלן דוגמאות :
  • בנייה של ממ"ד בחריגה מקווי בניין שנקבעו בתמ"א – לכאורה קיים  פטור בגין בנייה של ממ"ד וזאת בהתאם לתקנות סטיה ניכרת המאפשרות בניית ממ"ד עד קו בניין 0 ( גם בחריגה מקו בניין הקבועים בתמ"א 38 ). 
  • חדרים על הגג - בהתאם לתוכנית פת/2000 א – קיימות זכויות בנייה למגרש לתוספת של 60 מ"ר חדרים על הגג.בהתאם לסעיף 19 (10) (ג) – קבלת פטור מתשלום היטל השבחה בגין החדרים על הגג.
    על אף סעיף הפטור מהיטל השבחה הוצאה שומת היטל השבחה ליזם בפרוייקט.
  • הקמת קומת מרתף – קיימות עיריות אשר מחייבות בהיטל השבחה בגין תוספת חניות רגילות במפלס 2- וזאת על אף הוראות תמ"א בדבר הסדרת מקומות חניה לתוספת הבנייה. בהתאם להוראות סעיף 17 לתמ"א 38 " תנאי להיתר לתוספת בנייה על פי האמור בסעיף 11-14 יהיה הצגת פתרון חנייה לשביעות רצונו של המנדס הועדה המקומית. פתרון החניה ייקח בחשבון את תוספת מקומות החניה הנדרשים על פי דין עקב תוספת הבנייה והשלמת מקומות החניה אם נגרעו כתוצאה מתוספת הבנייה"
    סעיף 14א להוראות התוכנית קובע כי במקרה של הריסה ובנייה תותר בניית חנייה תת קרקעית עד לגבול המגרש בשטח כפי הנדרש על פי הוראות החוק או בתקנות.