ז'נט אמיר

שמאות מקרקעין

השגה נכס רשות מקרקעי ישראל

מתקשר אשר קיבל שומה שנערכה על ידי שמאי מאגר מטעם רמ"י רשאי להגיש השגה שתידון בפני שמאי מחוזי באגף שומת מקרקעין. על החלטת השמאי המחוזי ב"השגה הראשונה" ניתן להשיג בשנית בפני ועדת ההשגות. המשיג יכול להיות החוכר או רמ"י.
החלטה 1304 קובעת את ההליכים להגשת השגות עבור חוכרים מול רשות מקרקעי ישראל.
ההשגה לרשות צריכה להיות מלווה בחוות דעת שמאית ערוכה על ידי שמאי מקרקעין.
בהשגה הראשונה נדונה ההשגה על ידי שמאי המחוז בו מצוי הנכס.
השגה שניה מוגשת לועדת השגות.
ועדת השגות על שומות רמ"י הוקמה בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1181 מיום 12.03.2009 ועפ"י נוהל 12.02 (הליך השגה על שומת מקרקעין). סמכויות הוועדה, אופן הגשת ההשגה והטיפול בה, פורט בהחלטה ובנוהל.
הוועדה מונה 3 חברים:
משפטן עובד מדינה הכשיר להיות שופט שלום - יו"ר
השמאי הממשלתי הראשי או סגנו - חבר
שמאי מכריע (ע"פ תיקון 84 לחוק) – חבר
 
החלטות ועדת ההשגות מפורסמות באתר של הועדה.
 
קישור לועדת השגות 

קישור להחלטה 1304